ประกาศสำหรับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท ปริญญาเอก


>> แบบฟอร์ม/เอกสาร/ขั้นตอนงานการศึกษา ปริญญาโท-ปริญญาเอก

>> แบบฟอร์ม/คู่มือ/แนวปฏิบัติ คณะวิทยาศาสตร์


--------------------------------------------------------------------------------- 


 O   รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจำหลักสูตร    คลิกที่นี่

 O   แบบใบเบิกเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยสอน ภาควิชาเคมี   คลิกที่นี่

 O   ระบบจองห้องเรียน ห้องประชุม  และ จองเครื่องมือวิทยาศาตร์   คลิกที่นี่ 

 O   ประกาศ วัน-เวลา สอบวัดคุณสมบัติแบบข้อเขียน ประจำภาคเรียนที่  1/2567   คลิกที่นี่

 O   ขอโอนกระบวนวิชา   แบบฟอร์ม คลิกที่นี่   (พร้อมแนบ Transcript) ,  ตัวอย่าง คลิกที่นี่

 O  ใบเสนอแผนการศึกษา   Word คลิกที่นี่   หรือ   PDF  คลิกที่นี่ 

 O  ส่งไฟล์ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อตรวจสอบ https://student.grad.cmu.ac.th/ และ การเข้าใช้งาน--------------------------------------------------------------------------------- 

ทุนการศึกษา

-  ทุนการศึกษาจาก มูลนิธิ ดร. บรูโน แวร์เดลมานน์ ประจำปีการศึกษา 2567 (สมัครได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567) รายละเอียด https://cmu.to/qvSZu


- ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จาก มูลนิธิ ดร. บรูโน แวร์เดลมานน์ ประจำปีการศึกษา 2567  คลิกที่นี่ >>  https://cmu.to/YMmU4

--------------------------------------------------------------------------------- 

ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

-

--------------------------------------------------------------------------------- Powered by Froala Editor