สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เสวนา และ workshop “อนาคตนวัตกร 2566”

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เสวนา และ workshop “อนาคตนวัตกร 2566” ให้กับนักศึกษาเคมีและชีวเคมีฯ ที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนวัตกรหรือการเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่  🧬🧪📈👨‍💼🧑‍💼

กิจกรรมประกอบด้วย

🤩 การบรรยายโดยวิทยากร ภก. วรุตม์ เก่งกิตติภัทร ในหัวข้อ “INNOVATION: Transitioning from the Lab Bench to Business” 

🤩กิจกรรม workshop เพื่อระดมความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยอาศัยหลักการทางชีวเคมีและเคมี 

👨‍🔬👩‍🔬กิจกรรมเหล่านี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการที่จะสร้างแนวทางหรือแรงบันดาลใจที่สามารถนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต การวิเคราะห์ หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแนวความคิดในการบูรณาการสหสาขาให้เกิดมรรคผลได้ในอนาคต


Powered by Froala Editor