“ภาควิชาเคมีเป็นแหล่งของความรู้และการวิจัยระดับนานาชาติที่มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างองค์ความรู้ใหม่”
เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในห้าภาควิชาแรก ที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 โดยดำเนินภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิต ทางด้านสาขาวิชาเคมีที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม และสร้างความแข็งแกร่ง ด้านการทำวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ แก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

chemistry research

วัตถุประสงค์
  1. ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
  2. ดำเนินการวิจัยด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
  3. บริการวิชาการและงานวิจัยสู่ชุมชน
วิสัยทัศน์
“ภาควิชาเคมีเป็นแหล่งของความรู้และการวิจัยระดับนานาชาติที่มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างองค์ความรู้ใหม่”

พันธกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านเคมี ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความทันสมัยและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. ดำเนินการวิจัยที่เสริมความรู้แก่ผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางเคมี รวมทั้งบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  3. นำความรู้และความเชี่ยวชาญจากการวิจัยตลอดจนนวัตกรรมที่สร้างขึ้น ให้บริการและสร้างผลงานในชุมชน
  4. จัดหารายได้จากความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม / ภาคเอกชน เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม / ภาคเอกชน เพื่อมุ่งสู่ความสามารถพึ่งพาตนเองได้
  5. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และคล่องตัว มีความพร้อมสำหรับการตรวจสอบโดยกระบวนการประกันคุณภาพ
  6. นำความรู้และผลงานจากการวิจัยประยุกต์สู่งานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่านิยม
“บุคลากรในภาควิชาเคมีปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตใจให้บริการด้านความรู้ และอยู่ร่วมกันแบบเอื้ออาทร”
ข่าวประชาสัมพันธ์
news
news
news
more ดูทั้งหมด...  

ข่าวประชาสัมพันธ์
news
news
เคมีสัมพันธ์ [14 ก.พ. 2554]

ความรู้สึกดี ดี จาก เคมีสัมพันธ์ เป็นความเห็นจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ทุกท่านรู้สึกประทับใจมากและอยากให้ทุกคนจำความรู้สึกดีๆ นี้ไว้ เพื่อนักศึกษามีกำลังใจและทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะ จึงรวบรวมความประทับใจนี้ เพื่อให้...

news
Master Teacher [23 พ.ค. 2553]

โครงการอบรมครู สาขาเคมี โปรแกรม Master Teacher ระหว่างวันที 3 - 12 พฤษภาคม 2553 ห้องประชุม 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช.               

more ดูทั้งหมด...  
จดหมายข่าว
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวทุนการศึกษา

กระดานสนทนา
กระดานสนทนา
chemistry research