ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาควัสดุทางวิทยาศาสตร์ให้กับภาควิชาเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัย

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาควัสดุทางวิทยาศาสตร์ให้กับภาควิชาเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัย ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาเคมีหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากท่านอีกในครั้งต่อไป

เชิญร่วมบริจาคสมทบเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาภาควิชาเคมี ได้ที่  https://cmu.to/tX4uR


Powered by Froala Editor