ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์ ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม  Dr. Robert Molloy ในโอกาสที่ได้รับสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา (United States Patent) จากผลงาน 'Process for the Preparation of Liquid Tin(II) Alkoxides'  ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรเลขที่ US 9,637,507 B2  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560