ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่2)