ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมนักศึกษา

12th Triple Bond Game

คณะกรรมการที่ปรึกษากิจการนักศึกษาภาควิชาเคมี และนักศึกษาภาควิชาเคมี ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน 12th Triple Bond Game ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559