ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จดหมายข่าว

วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 2552-2555

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ

2. ดาเนินการวิจัยด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่

3. บริการวิชาการและงานวิจัยสู่ชุมชน

วิสัยทัศน์

“ภาควิชาเคมี เป็นแหล่งของความรู้และการวิจัย ที่มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาและการแก้ปัญหาของประเทศ โดยเน้นหลักการเคมีสะอาดและเคมีเพื่อนวัตกรรมในการสร้างสังคมที่เป็นสุข”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านเคมี ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความทันสมัยและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ดาเนินการวิจัยที่เสริมความรู้แก่ผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมทางเคมี รวมทั้งบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. นาความรู้และความเชี่ยวชาญจากการวิจัยตลอดจนนวัตกรรมที่สร้างขึ้น ให้บริการและสร้างผลงานในชุมชน

4. จัดหารายได้จากความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม / ภาคเอกชน เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม / ภาคเอกชน เพื่อมุ่งสู่ความสามารถพึ่งพาตนเองได้

5. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และคล่องตัว มีความพร้อมสาหรับการตรวจสอบโดยกระบวนการประกันคุณภาพ

6. นาความรู้และผลงานจากการวิจัยประยุกต์สู่งานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยม

“บุคลากรในภาควิชาเคมีปฏิบัติงานโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตใจให้บริการด้านความรู้ และอยู่ร่วมกันแบบเอื้ออาทร”