ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมนักศึกษา

Master Teacher

โครงการอบรมครู สาขาเคมี โปรแกรม Master Teacher ระหว่างวันที 3 - 12 พฤษภาคม 2553 ห้องประชุม 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช.