ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาเยื่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 2552