ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนวิจัย

ทุนภายในประเทศ

มูลนิธิ ดร.บรูโน แวร์เดลมานน์
กองทุนจุลวิจัยวิทยาศาสตร์
ทุนอุดหนุรการวิจัยจากมูลนิธิปรีชา-วารุณี โกวิทยา
ทุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (Biotec)
ทุนจาก สวทช. ภาคเหนือ
ศูนย์กลางสารสนเทศงานวิจัยสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
http://202.28.24.118/rac/AboutResearch/aboutresearch.asp
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NanoTec)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน