ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนวิจัย

แหล่งทุนวิจัย

 

แหล่งทุนวิจัย
มูลนิธิ ดร.บรูโน แวร์เดลมานน์

มูลนิธิเทโรฯ

มูลนิธิ Alexander von Humboldt

โครงการ PERCH

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองทุนจุลวิจัยวิทยาศาสตร์

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

ทุนอุดหนุรการวิจัยจากมูลนิธิปรีชา-วารุณี โกวิทยา

ทุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (Biotec)

ทุนจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทุนจาก สวทช. ภาคเหนือ

ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทุน IRPUS (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

ศูนย์กลางสารสนเทศงานวิจัยสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
http://202.28.24.118/rac/AboutResearch/aboutresearch.asp
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NanoTec)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน