Student Info. 

This site is reserved for Chemistry and Biochemistry students, both current and graduated students.

 

View all student info.
 Login ID    
 Password
 New Member Sign UP
 
รหัสนักศึกษาที่ใช้ ขอเป็น รหัสนักศึกษาตอนปริญญาตรีนะครับ สำหรับปริญญาโท ปริญญาเอก จะสร้างขึ้นอีกทีในภายหลัง

หลังจากที่ Sign up แล้ว ให้ login อีกครั้ง แล้ว update profile ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วคลิก update หลังจากนั้นจะมี ช่องให้ upload รูปภาพ สามารถ upload รูป profile ได้เลยครับ

Site นี้ จัดสร้างขึ้นโดย คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ภาควิชาเคมี เพื่อเก็บข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เกี่ยวกับสถานที่ทำงาน และ เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ ช่วยกันกระจายข่าวด้วยนะครับ


View all student info.

 

 

 

©2012 Department of Chemistry, Chiang Mai University All Rights Reserved.
Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Tel. 053-943341-5 Fax 053-892277

Powered by: Narin.Lawan@gmail.com