ระบบบริหารจัดการงานเอกสารวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

>>>>>>    ประกาศ !!    เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปเสนอผลงานและโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ  สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี  ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกที่นี่ (Update 24 ตุลาคม 2560) 

>>>>>>    ประกาศ !!  หัวข้อในการสอบวัดคุณสมบัติแบบข้อเขียน  คลิกที่นี่ (Update 30 สิงหาคม 2560) บังคับใช้กับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป

ประกาศวัน-เวลาในการสอบวัดคุณสมบัติแบบข้อเขียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ครั้งที่

วันที่สอบ

กำหนดการส่งแบบ

ขอสอบวัดคุณสมบัติ

แบบข้อเขียน

ห้องสอบ

1

11 ตุลาคม 2560

09:00 - 12:00 น.     Fundamental paper

13:00 – 16:00 น.    Advanced paper

ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2560

ห้องประชุม 2

ชั้น 1 อาคารเคมี 2

2

22 พฤศจิกายน 2560

09:00 - 12:00 น.     Fundamental paper

13:00 – 16:00 น.    Advanced paper

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ห้องประชุม 2

ชั้น 1 อาคารเคมี 2

 

 

 

ระบบบริหารจัดการงานเอกสารวิทยานิพนธ์ฯ Online 

 

 

 

*STUDENT ID และ  *PASSWORD ใช้รหัสนักศึกษาในการเข้าสู่ระบบ

 

 

⇒ การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก       (ต้องสอบภายใน  ปีที่ 1 หรือ 2 เทอม)

ก่อนสอบ

l แบบขอสอบวัดคุณสมบัติ    (ในระบบ)

l แบบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (Doc/PDF) , ส่งเจ้าหน้าที่ภาควิชาเซ็นรับรอง

l นักศึกษานำแบบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ส่งบัณฑิตวิทยาลัย

l บัณฑิตวิทยาลัยส่งมอบแบบรายงานผลสอบวัดคุณสมบัติให้นักศึกษา

หลังสอบ

l ส่งผลสอบวัดคุณสมบัติถึงเจ้าหน้าที่ภาควิชา

 

 

⇒ การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์   (ปริญญาโท ต้องสอบภายใน  2 ปี  และ ปริญญาเอก ต้องสอบภายใน 3 ปี)

ก่อนสอบ

l แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ในระบบ)​ (กรอกข้อมูลก่อนวันสอบอย่างน้อย 5 วัน)

l โครงร่างวิทยานิพนธ์ 1 ฉบับ ถึงเจ้าหน้าที่ภาควิชา

หลังสอบ

ส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่ภาควิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาโครงร่างฯ ประจำภาควิชาเคมี ดังนี้

l แบบรายงานผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  (ได้จากการทำขอสอบวิทยานิพนธ์ในระบบ) 

l แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ( Doc / PDF )

l โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว)

l หนังสือยินยอมมอบทรัพย์ทางปัญญา ( Doc / PDF )

l ผลสอบภาษาอังกฤษ

** ส่งเอกสารเจ้าหน้าที่ภาควิชา 1 ฉบับ เพื่อตรวจความถูกต้องแล้วนักศึกษาทำสำเนาส่งอีก 16 ฉบับ

หลังประชุมพิจารณาโครงร่างฯ ประจำภาควิชาเคมี

l นักศึกษาติดต่อรับ โครงร่างฯ  เพื่อนำไปแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จส่งเจ้าหน้าที่ภาควิชา 1 ฉบับ

l เจ้าหน้าที่ภาควิชาดำเนินการให้ อาจารย์หัวหน้าภาควิชาเคมี และ อาจารย์ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาภาควิชาเคมี ลงนาม

l นักศึกษาติดต่อรับ โครงร่างฯ เพื่อเพื่อทำสำเนาส่งเจ้าหน้าที่ภาควิชา >> ปริญญาโท สำนา 2 ฉบับ , ปริญญาเอก สำเนา 40 ฉบับ

 

 

⇒  การส่งแบบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

l  แบบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ของภาควิชาเคมี (ในระบบ)​ 

แบบฟอร์มคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์  (Doc/PDF)

l  แนบสำเนาใบเสร็จคาดว่า

l  แนบผลการเรียน/ทรานสคริป  

 

 

⇒  การขอสอบวิทยานิพนธ์          *ต้องลงในระบบก่อนวันสอบ 2 อาทิตย์  **ต้องส่งพร้อม/หรือหลังแบบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่ภาควิชา ดังนี้

l แบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์  (ในระบบ)​ 

l แบบเสนอขอสอบ ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  (นศ. ดำเนินการให้ อาจารย์ที่ปรึกษา และ บรรณาลักณ์ ลงนาม)

l แบบส่งคืนวัสดุ – อุปกรณ์การทำวิทยานิพนธ์  **Update ฟอร์ม ปี พ.ศ.2560

l  แนบ tune it in             

 

 

⇒  เอกสารนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอสำเร็จการศึกษา          

 

1. แบบขอส่งเอกสารนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอสำเร็จการศึกษา   (กรอกข้อมูล และส่งเมล์มาที่ grad_chemistry@hotmail.com ) (กรุณาพิมพ์) (ห้ามเขียน)

2. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

3. ใบเสร็จรับเงินการทำคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (จากสำนักทะเบียนฯ)

4. ใบเสร็จรับเงิน ค่าจัดเล่ม Thesis (จากบัณฑิตวิทยาลัย)

5. รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์

6. ใบบันทึกลำดับขั้น CMR.54

7. เอกสารเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)

8. ใบเสร็จรับเงินของ ศวท.-มช. (ถ้ามี)

9. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (มีตราประทับของบัณฑิตวิทยาลัย) (จากบัณฑิตวิทยาลัย)

10. ผลการเรียนที่ปริ้นท์จากสำนักทะเบียนฯ

11. แบบรายงานเงื่อนไขการทำกิจกรรมทางวิชาการ  (กรุณาพิมพ์) (ห้ามเขียน)

12. เอกสารแนบตามแบบฟอร์ม ข้อ 11 (สัมมนา/วารสารวิชาการ/Proceedings)

(นักศึกษาส่งเอกสารเพื่อเสนอสำเร็จการศึกษาที่ภาควิชา ทั้งหมด 2 ชุด)

*** กรุณากรอก แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   [Update 6 ก.ค. 2560]   ** คลิกที่นี่

 

 

  การขยายเวลาการศึกษา          

*ระยะเวลาเรียนตามเกณฑ์  ปริญญาโท 4 ปี // ปริญญาเอก ฐานโท 5 ปี // ปริญญาเอก ฐานตรี 7 ปี  

**หากนักศึกษาจะมีระยะเวลาเรียนเกินกว่าที่กำหนด ให้ยื่นเรื่องขอขยายเวลาการศึกษาในภาคการเรียนสุดท้ายก่อนจะครบระยะเวลาเรียน และให้ยื่นเรื่องก่อนปิดเทอม 60 วัน 

ส่งเอกสารถึงเจ้าหน้าที่ภาควิชา  ดังนี้

l   แบบขยายเวลาการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (PDF)   /  doc 

l   แบบรายงานความก้าวหน้า เพื่อขอขยายเวลาการศึกษา   (กรุณาพิมพ์) (ห้ามเขียน)

 

⇒  แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ 

l  แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการ  Doc / PDF

   พร้อมแนบเอกสาร  1.Abstract   2.เอกสารตอบรับเข้าร่วมงาน (e-mail ได้)  3.หน้าเว็บไซต์ของงานวิชาการ 4.ใบเสร็จ (ถ้ามี)

 

⇒  แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ

l  แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ  Doc / PDF

 

⇒  แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์พิเศษ

l  แบบเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำในบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์พิเศษ  (DOC) / (PDF)     Update 22/2/2560

 
 
 
⇒  เอกสารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

l  1. โครงสร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี  (โครงสร้างเปรียบเทีย บ-56-update)

l  2. ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี

l  3. แผนการศึกษากระบวนวิชา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี

l  4. แผนภาพการเสนอ Proposal

l  5. รายละเอียดการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

l  6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

l  7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

l  8. เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

l  9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

 

 

⇒   ติดต่อสอบถาม  บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก
⇒   คุณธนากร สุวรรณประเสริฐ (จอม)     E-mail : grad_chemistry@hotmail.com      โทร. 053-943341 ต่อ 110