ประวัติภาควิชา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในห้าภาควิชาแรก ที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 โดยดำเนินภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิต ทางด้านสาขาวิชาเคมีที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม และสร้างความแข็งแกร่ง ด้านการทำวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ แก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2507, 2517 และ 2532 ตามลำดับ  ทั้งยังบริการสอนกระบวนวิชาพื้นฐานด้านเคมีในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ ของทุกคณะในมหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอีกด้วย  ปัจจุบันภาควิชามีอาจารย์ประจำ 83 คน (เอก:โท  56:26) เปิดรับ นักศึกษาเข้าเรียนในระัดับปริญญาตรีปีละ 120 คน และระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน ทั้งนี้ ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ในการรับนักศึกษาเข้าโดยวิธีพิเศษ เช่น โครงการ พสวท. ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, ทุนเรียนดี มช., ทุนเพชรทอง กวาว ฯลฯ และร่วมอยู่ในโครงการ PED, PERCH, เครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยที่สนับสนุนโดย สกอ. (CRN) ซึ่งเอื้อต่อการ พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา


วิสัยทัศน์

“ภาควิชาเคมีเป็นแหล่งของความรู้และการวิจัยระดับนานาชาติที่มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างองค์ความรู้ใหม่”